นโยบายด้านลิขสิทธิ์  8 มิถุนายน 2015


ผู้ให้บริการ (“หรืออาจใช้คำว่า "เรา" "พวกเรา" "ของเรา") ให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ดังนั้น เราจึงขอให้คุณเคารพต่อสิทธิเหล่านี้เช่นเดียวกัน; ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลพินิจของเรา ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกแอคเคาท์ของผู้ที่น่าสงสัยว่าทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตามที่ระบุไว้อย่างละเอียดใน “ข้อตกลงทั่วไปและข้อตกลงเฉพาะ”

เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างๆที่ระบุอยู่ในนโยบายด้านลิขสิทธิ์นี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆไว้ที่นี่ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้อยู่เป็นประจำ หากคุณใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายด้านลิขสิทธิ์นี้ ก็ต้องถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วโดยปริยาย

ถ้าคุณคิดว่างานของคุณถูกคัดลอก ทำเฟรม หรือถูกแสดงด้วยวิธีการใดๆบนเว็บไซต์หรือแว็บไซต์ (Wapsite) นี้ (จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) ในรูปแบบที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ให้คุณส่งคำแจ้งให้แก่ตัวแทนของผู้ให้บริการ (หรืออาจใช้คำว่า “ตัวแทนลิขสิทธิ์") ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณต้องส่งรายละเอียดของสิ่งต่อไปนี้มาด้วย

  1. ลายเซ็นแบบปกติหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
  2. รายละเอียดของงานมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณอ้างว่าเกิดการละเมิดขึ้น
  3. รายละเอียดของสื่อข้อมูลที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของสื่อข้อมูลดังกล่าว
  4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของคุณ
  5. คำยืนยันว่าคุณมีเจตนาอันบริสุทธิ์และเชื่อว่าการใช้งานที่พิพาทกันนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือตัวแทนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. คำยืนยันของคุณ (โดยรับรองว่าจะรับโทษถ้าให้การเท็จ) ว่าข้อมูลในคำแจ้งของคุณนั้นมีความแม่นยำ และยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาตัวจริง หรือได้รับอนุญาตแล้วจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อกับตัวแทนลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการได้ทางอีเมล์ ซึ่งคุณสามารถหาอีเมล์ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์หรือจากบริการของเรา หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ โดยคุณสามารถหาหมายเลขโทรศัพท์ได้จาก “ข้อตกลงเฉพาะ” นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อกับตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราได้ตามที่อยู่ของผู้ให้บริการ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะ

ถ้าผู้ให้บริการได้รับคำแจ้งดังกล่าว ผู้ให้บริการย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือลบคอนเทนต์ส่วนที่อ้างว่ามีการละเมิดดังกล่าว; หลังจากได้รับคำแจ้งการละเมิดที่ถูกต้องในส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดกับกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศคุณ ผู้ให้บริการก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดที่จะลบหรือระงับการเข้าถึงคอนเทนต์ใดๆที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดหรือถูกละเมิด ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งผู้ใช้บริการที่สร้างหรือโพสคอนเทนต์ดังกล่าวโดยทันทีว่าคอนเทนต์นั้นถูกลบหรือระงับการเข้าถึงแล้ว

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์ที่ถูกลบหรือระงับตามนโยบายนี้ คุณจะมีสิทธิยื่นคำแย้งต่อผู้ให้บริการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คำแย้งดังกล่าวจะต้องทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วส่งให้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ตามที่อยู่ข้างต้น และต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ลายเซ็นแบบปกติหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. รายละเอียดของคอนเทนต์ที่ถูกลบหรือระงับ และตำแหน่งที่สื่อข้อมูลดังกล่าวปรากฏขึ้นก่อนถูกลบหรือระงับ พร้อม URL (Uniform Resource Locator) อย่างครบถ้วน
  3. คำยืนยัน (โดยรับรองว่าจะรับโทษถ้าให้การเท็จ) ว่าคุณมีเจตนาอันบริสุทธิ์และเชื่อว่าสื่อข้อมูลดังกล่าวถูกลบหรือระงับเพียงเพราะว่าความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่มีต่อสื่อข้อมูลที่ถูกลบหรือระงับดังกล่าว
  4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ และคำยืนยันว่าผู้ใช้บริการยินยอมอยู่ใต้อำนาจพิจารณาคดีของสมาคมอนุญาโตตุลาการในประเทศของคุณ และคุณยินยอมที่จะรับเอกสารต่างๆจากผู้ที่เป็นคนแจ้งเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อได้รับคำแย้งที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศคุณแล้ว ผู้ให้บริการจะส่งสำเนาของคำแย้งดังกล่าวไปยังผู้แจ้งการละเมิดทันที พร้อมทั้งแจ้งว่าจะมีการนำคอนเทนต์ที่ถูกลบใส่กลับคืนที่เดิม รวมทั้งแจ้งว่าจะยกเลิกการระงับการเข้าถึง ภายในสิบ (10) ถึงสิบสี่ (14) วันทำการ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการจะนำคอนเทนต์ที่ถูกลบใส่กลับคืนที่เดิมและยกเลิกการระงับการเข้าถึง ภายในสิบ (10) ถึงสิบสี่ (14) วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำแย้ง ยกเว้นเสียแต่ว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการจะได้รับคำแจ้งจากผู้แจ้งการละเมิดว่าได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอระงับมิให้ผู้ใช้บริการทำการละเมิดต่อคอนเทนต์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ